شنبه 24 آذر
دانشگاه فردوسی مشهد | Ferdowsi University of Mashhad

 

نام کاربرگ

شماره کاربرگ

سهمیه شاغل

کاربرگ 101

تعهد برای پذیرفته شدگان دارای مغایرت، سال تحصیلی

کاربرگ 104

پیش ثبتنام پذیرفته شدگان کاردانی / کارشناسی

کاربرگ 109

تعهد نامه

کاربرگ 110

انصراف از تحصیل

کاربرگ 201

درخواست معافیت تحصیلی

کاربرگ 202

حذف درس/ ترم

کاربرگ 204

تعهدنامه دانشجویان یك ترم مشروط

کاربرگ 205

استشهاد محلی

کاربرگ 209

درخواست معادلسازی دروس

کاربرگ 210

گواهی اشتغال به تحصیل

کاربرگ 211

کاربینی

کاربرگ 212

انتقال توام با تغییر رشته

کاربرگ 214

افزایش سنوات تحصیل/ بازگشت به تحصیل

کاربرگ 216

درخواست صدور مجوز ثبتنام و انتخاب واحد با تاخیر

کاربرگ 222

درخواست مرخصی تحصیلی

کاربرگ 223

تسویه حساب

کاربرگ 224

درخواست انتقال و میهمان در مراکز داخل استان (بجز استان تهران)

کاربرگ 305

اظهارنامه وام دانشجویی

کاربرگ 308

روکش پرونده دانش آموختگان کاردانی ترمی/ پودمانی

کاربرگ 501

روکش پرونده دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته ترمی/ پودمانی

کاربرگ 502

 

 

این یک پیام برای تست است